Mělník 18. století jako místo svatoludmilské úcty

Mělník 18. století jako místo svatoludmilské úcty

Mělník je známý pro svou historii, vinařství, ale zejména jako tradiční místo úcty k první české světici, svaté Ludmile. Město bylo svou úctou ke svaté Ludmile známé i v 18. století. Ve spisu o životě svaté Ludmily od Felixe Kadlinského z roku 1702, se můžeme dočíst o Mělníku následující:

Jest v Českém království město jedno z přednějších a slavnějších měst, království za starodávna Pšov, nyní pak Mělník řečený, jehožto sláva jak od veselého místa a položení, od hojných a rozličnými rybami naplněných vod, tak od červeného vína dalece známá a rozšířená jest.“

Z toho lze soudit, že tradice spojení Mělníka a svaté Ludmily byla natolik silná, že autor životopisu světice cítil potřebu do svého textu zařadit několik stran o historii Mělníka.

O tradici kultu svaté Ludmily ve městě Mělník hovoří i divadelní hra o svaté Ludmile, která se hrála u budovy radnice. Autorem a podněcovatelem tohoto představení byl lazebník z Prostějova, Jakub Jan Nepomucký Sarkander Dukát (1687-1730). Dukát požádal 11. září roku 1722 mělnický magistrát, aby mu bylo dovoleno „comedii o sv. Ludmile pod ráthauzem (radnicí) provozovati a přitom takovou vzácnému magistrátu poslušně dedicírovati.“ Magistrát jeho žádosti vyhověl. Dochoval se nám i synopse textu, kde je mj. psáno:

„Druhá Judit, která nejen od nepřítele člověka, anobrž od ouhlavního nepřítele ďábla netoliko město Mělník, nýbrž celé království české skrze křest svatý obrátila. To jest sv. Ludmila, kněžna a mučedlnice česká. Skrze měšťany královského věnného města Mělníka nad Labem v království českém na den a slavnost její vejroční, totižto 16. Septembris léta 1722 pro theatro představená.“

Herci této divadelní hry byli mělničtí měšťané. Představení bylo hojně navštíveno obyvateli města, představiteli církve i městskými úředníky.

My ze spolku Svatá Ludmila 1100 průběžně pracujeme na oslavách výročí 1100 let od mučednické smrti kněžny Ludmily a tímto děkujeme městu Mělník, že se stále přidržuje svých historických tradic, a svým členstvím a prací ve spolku s námi chce uctít památku této první české křesťanky a světice.

Nina Weissová

Zdroj fotografie: http://www.mistopis.eu/mistopiscr/podripsko/melnicko/melnik.htm

< ZPĚT