DUCHOVNÍ OSA

Svatá Ludmila, matka víry našeho národa

 Projekt, který se věnuje výročí první české světice si lze těžko představit bez duchovní stránky. I přes poměrně malý počet dochovaných památek o svaté Ludmile věříme, že její duchovní odkaz, je pro současnou společnost stále aktuální.  

"Jak ona jen za světlem spěchat."

(J. Vrchlický, libreto k oratoriu Sv. Ludmila A. Dvořáka)


 

Svatá Ludmila – její život a úcta

Život známé české světice, babičky svatého Václava, je inspirující i po 1100 letech.
I když historické informace o sv. Ludmile čerpáme především z pozdějších legend, základní obrys jejího života je znám. Narodila se pravděpodobně v roce 860. Díky manželskému svazku s prvním historicky doloženým přemyslovským knížetem Bořivojem stála u samých počátků konstituování českého státu a formování národů budoucí střední Evropy.

Nebyla jen manželkou a ochránkyní rodinného krbu, která přivedla na svět šest dětí. Stala se zakladatelkou vládnoucí dynastie a snažila se ovlivňovat i soudobou politickou situaci za vlády svých synů Spytihněva a Vratislava. Významnou roli sehrála také při výchově vnuka, budoucího knížete Václava, kdy kladla důraz na chlapcovo vzdělání. Právě předáváním moudrosti a zkušeností zralého věku budoucímu knížeti ovlivnila náš stát na tisíc let dopředu.

15. září 921 byla z příkazu snachy Drahomíry zavražděna na tetínském hradišti Tunnou a Gommonem. Písemné prameny uvádějí, že k tomu došlo nejspíše z politických a náboženských důvodů. Ludmila byla původně pohřbena na Tetíně. Roku 925 nechal kníže Václav přenést její ostatky do svatojiřské baziliky na Pražském hradě. Kult sv. Ludmily tak byl zpočátku spjat především s klášterem sv. Jiří. Ve 12. století se pak začíná šířit po celé zemi.

Silné úcty se svatá Ludmila dočkala za vlády Karla IV., který ji považoval za pramáti rodu Přemyslovců, ke kterému císař Karel IV. patřil z matčiny strany. Ke svaté Ludmile se obraceli vlastenečtí věřící i v době barokní. Kult svaté Ludmily má své místo i v době budování novodobého českého národa, tedy v 19. století. Konaly se hojně navštěvované poutě na Levý Hradec a Tetín. Svatá Ludmila se také stala nositelkou počátku ženské emancipace. V 19. století dokládáme vznik ženských spolků zasvěcených svaté Ludmile, které pečovaly o chudé a opuštěné děti, ženy a dívky, pro která zakládaly školy.

Sv. Ludmila může v dnešní době inspirovat tím, jak přirozeně naplňovala svou úlohu ženy a vychovatelky v rodině, byť pozice ženy v raném středověku byla jiná než dnes. Její život byl v minulosti inspirací i pro výtvarné umění. Především středověká a barokní ikonografie si vybrala motiv babičky jako vychovatelky budoucího sv. Václava. Vždy je zobrazována jako starší žena s atributem šátku, tedy nástrojem své mučednické smrti.

 ÚČEL DUCHOVNÍ OSY 

 Oživení úcty první české světice

Síla úcty ke sv. Ludmile prošla v historii několika vlnami, od pozvolného počátku na Tetíně a v prostředí kláštera sv. Jiří na Pražském hradě, přes zájem doby Karla IV. a barokní epochy, až k období národního obrození především ke konci 19. století, které sv. Ludmilu jako zakladatelku prvního vládnoucího rodu, první českou světici i ženu, která se zasloužila o rozšíření křesťanství v Čechách, velmi ctilo. Její význam je v současné době částečně zapomenut, ale vzhledem k hodnotám, které její osoba uchovává, se jeví oživení její úcty jako velmi žádoucí.

 

Prohloubení víry českých věřících

Připomenutí tak významného kulatého výročí by mělo věřícím nabídnout, jak svou víru, opřenou o její základy i příklad života naší první světice, pravdivěji a hlouběji žít v dnešní době.

 

Svědectví o víře pro dnešní svět a evangelizace

Prostřednictvím svědectví současných křesťanů i širokým připomenutím kněžny a světice Ludmily, která stojí u zrodu našeho národa, oživit v dnešním světě vně církve křesťanské hodnoty, sdílet s ním svou víru a otevřít ho pro evangelizaci.

 

 

TÉMATA DUCHOVNÍ OSY

Vzhledem k tomu, že projekt odstartoval již v roce 2016 a jeho vrcholem má být výroční rok 2021, tak každý rok ponese jedno téma, které je obsaženo v osobě svaté Ludmily.

 

2017 – vychovatelka a matka rodiny; vzdělání a povolání
(1020 let od mučednické smrti sv. Vojtěcha)

2018 – panovnice a zakladatelka dynastie; zodpovědnost za vlast a občanskou společnost
(100 let od vzniku České republiky)

2019 – první světice a mučednice; odpuštění a smíření
(30 let od svatořečení sv. Anežky a znovunabytí svobody, 80 let od vzniku protektorátu a začátku 2. světové války)

2020 – vdova a babička sv. Václava; senioři a rodina, spojení generací
(800 let od narození sv. Zdislavy)

2021 – matka víry našeho národa; evangelizace – národní pouť na Tetíně
(Během roku také oslavy na hlavních svatoludmilských místech.)

Jednotlivá místa spojená s úctou ke sv. Ludmile (po celé vlasti a možná i za hranicemi) se v každém roce sama k zvolenému tématu připojí vlastní aktivitou. Jednotlivé tematické akce připojených míst budou zahrnovat duchovní, kulturní, vzdělávací i sociální aspekt projektu. Mohou být realizovány během celého roku, i když logicky vrcholí při místních poutních slavnostech. (Např.: modlitební setkání, setkání rodin, koncerty, přednášky, pochod a modlitba usmíření, aktivity v domech pro seniory apod.)

 

 

 

 

Poslání duchovní osy

 
 Posláním duchovní osy je

  • Žít odkaz svaté Ludmily ve smyslu lásky, tolerance a smíření v duchovním i každodenním životě
  • Prosit Boha za pokoj v rodinách a srdcích nejen věřících
  • Ekumenické propojení věřících

 

A toto chceme naplnit

  • Modlitbami ke svaté Ludmile
  • Účastí na svatoludmilských poutích
  • Individuálním konáním ve smyslu odkazu svaté Ludmily
  • Aktivitami ve farnostech

 

 

 

Výroční ikona svaté Ludmily

Proměnami procházel nejen kult svaté Ludmily, ale i její vizuální podoba na ikonách či ve starých tiscích. Součástí duchovní osy projektu je i tvorba nové ikony svaté Ludmily, která by připomínala toto výročí a propojovala farnosti, které mají ke svaté Ludmile vztah.

 

Máte vizi či nápad, jak by mohla nová ikona vypadat nebo co by na ní nemělo chybět? Kontaktuje nás!